wapno magnezowe

Wapnowanie

Wapnowanie gleby – stosowanie nawozów wapniowych w celu odkwaszenia gleby oraz poprawienia jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Wapnowanie powoduje koagulację koloidów, a przez to polepszenie stosunków powietrzno-wodnych i cieplnych gleb ciężkich. Wpływa dodatnio na rozkład substancji organicznej i rozwój mikroorganizmów pożytecznych dla roślin uprawnych, a w efekcie prowadzi do zwiększenia działania i przyswajania nawozów organicznych i mineralnych przez rośliny. Dawka wapna zależy od początkowego odczynu gleby, jej składu granulometrycznego i gatunków uprawianych roślin.

Zimowe wapnowanie gleb

Najbardziej odpowiednią porą do stosowania nawozów wapniowych na gleby kwaśne jest okres letni – po zbiorach zbóż lub innych roślin. Przemawiają za tym: dość długi okres od wykonania zabiegu do zasiewu najbliższej rośliny, dzięki czemu wapno zdoła odpowiednio przereagować z glebą oraz na ogół korzystne warunki pogodowe, które ułatwiają dokładny rozsiew nawozu. W efekcie wapnowanie letnie, nazywane również \”pożniwnym\” już w pierwszym roku przynosi wzrost plonu.

Mniej korzystne, ale stosowane w praktyce jest wapnowanie późnojesienne (przed wykonaniem orki zimowej) i wiosenne. Zbyt wysokie uwilgotnienie gleby w tym okresie nie sprzyja dobremu wymieszaniu wapna z glebą, a ponadto opóźnia się termin siewu roślin jarych.

Przed kilkoma laty przeprowadzono próby zimowego stosowania nawozów wapniowych. Doświadczenia terenowe przyniosły korzystne rezultaty. Wykazano, że wapnowanie stosowane w porze zimowej, poza korzyściami organizacyjnymi, oddziaływuje lepiej na plony roślin niż wapnowanie przeprowadzone wiosną. W czasie stosowania wapnowania w okresie zimowym wydłuża się kontakt wapna z glebą, a ciężki sprzęt rozsiewający nie ugniata nadmiernie gleby i nie niszczy jej struktury.

Zalecenia praktyczne dotyczące wapnowania w okresie zimowym:

zabieg należy ograniczyć tylko do pól równinnych, na których nie występują spływy wiosenne. Kilkucentymetrowa warstwa śniegu nie przeszkadza w przeprowadzeniu zabiegu,
na wszystkie rodzaje zwięzłości gleb zaleca się stosowanie nawozów wapniowych węglanowych, a na glebach ubogich w magnez – dolomitu lub innego wapna węglanowo-magnezowego,
dawki nawozów wapniowych w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO), zależnie od stopnia zakwaszenia, powinny wynosić: na glebach lekkich 1-2 ton/ha, na glebach średnich od 1,5 do 3 ton/ha, na glebach ciężkich od 2 do 4 ton/ha.
Jeżeli gleba jest bardzo kwaśna – poniżej pH 4, wapnowanie zimą można przeprowadzić pod każdą planowaną roślinę jarą, nawet pod ziemniaki. W zimie mogą być również wapnowane trwałe użytki zielone w zmniejszonych o 30 do 50 % dawkach nawozów pod warunkiem, że w okresie wiosennych roztopów nie są zalewane wodą.